Print

Short information about the Proceedings

“Proceedings of the Institute of Vehicles” are published by the Institute of Vehicles of Warsaw University of Technology since 1992. Four numbers are published every year.

The principal thematic areas of the Proceedings are: a theory and a structure of automobiles, tractors and railway vehicles, thermodynamics, a theory and a structure of internal combustion engines, mechatronics of vehicles, a road safety and a protection of environment against the influence of the motorization. Scientists from technical universities and engineers from industrial research and development centers are authors and readers of the Proceedings.

The papers are published in Polish (up to 2014), English and occasionally also in German language. The table of contents of the individual numbers and abstracts of the papers in Polish and English can be found on the Proceedings website:www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/. All the articles are reviewed. The list of reviewers is published on the website.

 

Krótka informacja o Zeszytach Naukowych IP

„Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” (poprzednio „Zeszyty Instytutu Pojazdów”) są wydawane przez Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej od roku 1992. Rocznie ukazują się 4 numery.

Głównymi obszarami tematycznymi Zeszytów są teoria i budowa samochodów, ciągników oraz pojazdów szynowych, termodynamika, teoria i budowa silników spalinowych, ochrona środowiska przed oddziaływaniem motoryzacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz mechatronika pojazdów. Autorami i głównymi odbiorcami Zeszytów są naukowcy i inżynierowie zajmujący się tematyką związaną z pojazdami w wyższych uczelniach technicznych i przemysłowych ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Artykuły publikowane są w języku polskim (do 2014 roku), angielskim oraz sporadycznie także w niemieckim. Spis treści poszczególnych numerów wraz ze streszczeniami artykułów w języku angielskim i polskim umieszczony jest na stronie internetowej Zeszytów www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/. Wszystkie artykuły są recenzowane, a lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej.