Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 3(112)/2017

Artur Kopczyński, Paweł Krawczyk

pp. 49-58

ELECTRIC VEHICLE DRIVELINE MODELLING AND ANALYSIS

Abstract

The growing popularity of alternative propulsion systems and stricter requirements of safety of modern road vehicles create a need for interdisciplinary view for vehicle design issue. This paper presents approach for mathematical modelling of electric propulsion systems including the dynamic properties of elements such as: electric machine, tyre wheel or drive shafts. The theoretical consideration were supported by sample results from simulating study. Then the possibility of model enlargement by elements such as: clutches, synchronizer, electrochemical battery or planetary gear were presented.

Keywords: vehicle dynamic model, electric vehicle, modelling

DYNAMICZNY MODEL UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO 

Streszczenie

Wzrost popularności alternatywnych układów napędowych pojazdów oraz zaostrzające się wymogi bezpieczeństwa stawiane współczesnym pojazdom drogowym stwarzają potrzebę interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę projektowania pojazdów. W niniejszej pracy zostało zaprezentowane podejście do modelowania elektrycznego układu napędowego z uwzględnieniem dynamicznych właściwości takich komponentów jak: maszyna elektryczna, koło ogumione, czy wały napędowe. Rozważania teoretyczne podparto wynikami z przykładowych badań symulacyjnych. Wskazano również możliwości rozbudowy prezentowanego modelu matematycznego o inne elementy, takie jak sprzęgła, synchronizatory, baterie elektrochemiczne, czy przekładnie obiegowe. 

Słowa kluczowe: model dynamiczny pojazdu, pojazdy elektryczne, modelowanie