Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 5(114)/2017

Andrey Prokhorenko, Dmytro Samoilenko, Denis Meshkov, Anatolii Savchenko

pp. 35-43

DETERMINATION OF THE AIR EXCESS FACTOR IN DIESEL ENGINE FUELED BY WATER FUEL EMULSION

Abstract

New method on determination of air-excess factor inside the cylinder of diesel engine fueled by water fuel emulsion are presented in the paper. Distinctive feature of the computational research is that each cycle of operation of diesel is processed. Obtained values are in good agreement with corresponding integral indexes that gives evidence of high accuracy of proposed methods. The dependence of width for air excess factor values as function of engine's operation point is offered and reasons of such fluctuations are also discussed. The main factor that determines mentioned dependence is detected. The conclusion about the degree of influence of particular type of fuel on air- excess factor distribution is made.

Keywords: water fuel emulsion, diesel, characteristic of injection, induction process, air-excess factor

DEFINICJA WSPÓŁCZYNNIKA NADMIARU POWIETRZA SILNIKA ZS PODCZAS PRACY NA EMULSJI PALIWOWO-WODNEJ

Streszczenie

Przedstawiono metodykę wyznaczania oraz otrzymane wartości współczynnika nadmiaru powietrza w cylindrze silnika ZS, uzyskane podczas pracy na emulsji paliwowo-wodnej. Charakterystyczną cechą badania teoretycznego jest przeprowadzenie obliczeń wartości współczynnika dla pojedynczego obiegu pracy silnika ZS. Uzyskane wartości są w dobrej zgodności z odpowiednimi wskaźnikami integralnymi, co wskazuje na wysoką dokładność proponowanych metod. Zaprezentowano również dane dotyczące szerokości zakresu, w którym znajdują się wartości współczynnika nadmiaru powietrza w różnych trybach pracy silnika ZS, oraz rozkład wartości w tym zakresie. Przedstawiona została szerokość zakresu zmiany współczynnika nadmiaru powietrza w zależności od trybów pracy silnika, przeanalizowane możliwe przyczyny tego zjawiska. Zbadano wpływ rodzaju paliwa (olej napędowy albo emulsja paliwowo-wodna) na stopień zmiany współczynnika nadmiaru powietrza.

Słowa kluczowe: emulsja paliwowo-wodna, silnik ZS, charakterystyka wtrysku, współczynnik nadmiaru powietrza