Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 5(114)/2017

Szymon Dowkontt, Gerard A. Dowkontt

pp. 27-34

ON THE VELOCITY OF SPREAD FOR A ONE-DIMENSIONAL UNSTEADY FLOW

Abstract

Using the results of their earlier work the authors examine in details the issue of velocity of movement of flow front in one-dimensional transient flow. The authors identify the physical meaning of the symbols used and fragments of equations, as well define the basic properties and restrictions of the velocity of spread of the one-dimensional transient flow.

Keywords: unsteady, flow, velocity, spread

O PRĘDKOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ JEDNOWYMIAROWEGO PRZEPŁYWU NIEUSTALONEGO

Streszczenie

Korzystając z wyników wcześniejszych swoich prac Autorzy rozpatrują szczegółowo zagadnienie prędkości przemieszania się czoła jednowymiarowego przepływu nieustalonego. Autorzy dokonują identyfikacji sensu fizycznego używanych symboli i fragmentów równań, a także określają podstawowe własności i ograniczenia prędkości rozprzestrzeniania się jednowymiarowego przepływu nieustalonego.

Słowa kluczowe: przepływ, nieustalony, prędkość, rozprzestrzenianie